POLÍTICA DE PRIVACITAT

A CREU GROGA, S.L. treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. És per això, que en compliment de la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal RGPD, (UE) 2016/679, Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales (LOPDGDD) i de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, els informem sobre la nostra política de privacitat i de protecció de dades de caràcter personal. Amb la finalitat de garantir que estiguin informats de forma transparent sobre la utilització per part de CREU GROGA S.L. de les seves dades personals (incloent les de salut) els informem dels tractaments als quals podem incorporar les dades dels nostres grups d’interès que utilitzen aquest web.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?

Serà responsable de les seves dades: CREU GROGA S.L. amb domicili social al C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella CIF/NIF B08874497 (en endavant CREU GROGA)

En el seu cas, les dades que se li demanin a vostè com a “Pacient”,” Tutor “o” Pares” a través de qualsevol mitja són confidencials i són protegides de manera adequada. El Pacient i / o Tutor o Pares es compromet a que tota la informació que faciliti a CREU GROGA és veraç i no s’ha omès cap dada sobre el seu estat de salut. No està obligat a proporcionar totes les dades que li demana CREU GROGA, però, si no es faciliten totes les dades personals considerades necessàries per, entre d’altres, procurar la màxima assistència sanitària que pugui necessitar, això pot ocasionar un retard o impedir el seu diagnòstic o tractament. S’hauran de proporcionar Dades Personals veritables, exactes, completes i actualitzades. El Pacient i/o Tutor o Pares, segons apliqui en el cas concret, serà l’únic responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar a CREU GROGA o a qualsevol tercer per haver proporcionat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

A més CREU GROGA, pot rebre les seves dades com a persona de contacte d’altres grups d’interès de CREU GROGA o com a candidata a llocs de treball de l’organització.

Per a què utilitzem les seves dades personals?

A CREU GROGA tractem les dades personals com a Pacient i/o Tutor o Pares per poder executar el contracte i prestar-li el millor servei assistencial, amb el màxim respecte a la confidencialitat i seguretat de la seva informació, i per a les mateixes finalitats per a les quals hagi consentit o que estiguin justificades amb base a una altra legitimació prevista en el Reglament. Concretament les finalitats actuals per a les que recollim les seves dades com a “Pacient”,” Tutor “o” Pares” són:

 1. Formalització, desenvolupament i execució del contracte. CREU GROGA podrà tractar les seves dades personals per a realitzar estudis estadístics, de qualitat o anàlisis tècniques, fins i tot realitzar enquestes de satisfacció. En el mateix marc també es podran enviar recordatoris de visita per qualsevol mitjà telemàtic (telèfon, SMS, o email del Pacient i / o Tutor o Pares,…) o bé gestionar peticions dels interessats (“Truca’ns” o “anul·lacions per mitjans telemàtics”).
 2. Prestació del servei assistencial integral objecte del Contracte.

Atès que l’assistència pot estar concertada amb entitats asseguradores, li advertim que aquestes ens cediran i sol·licitaran les seves Dades Personals i especialment, sobre la seva assistència. En tot cas la finalitat de tal sol·licitud queda enquadrada dins el desenvolupament del contracte d’assegurança, la determinació de l’assistència sanitària, per a l’adequat abonament als prestadors sanitaris o el reintegrament a l’assegurat o els seus beneficiaris de les despeses d’assistència sanitària, a prevenir el frau o altres.

 1. Investigació científica i anàlisi que permeti dissenyar models assistencials a l’efecte de prevenció i millora de salut del Pacient.
 2. Compliment d’obligacions que li corresponguin a CREU GROGA per mandat legal.
 3. Elaborar perfils vinculats al disseny i millora de campanyes de salut o per a l’oferiment de nous productes i serveis. CREU GROGA podrà tractar les Dades Personals del Pacient amb l’objectiu que la seva experiència estigui el més orientada possible cap al Pacient. CREU GROGA dissenyarà models assistencials o campanyes que podrà oferir al Pacient i / o Pares o Tutor si és el cas, tenint en compte les característiques i necessitats específiques del propi Pacient. Per tant, CREU GROGA necessitarà tractar les Dades Personals del Pacient, per tal de poder oferir i gestionar aquests models assistencials o campanyes. Així mateix, CREU GROGA com a conseqüència del tractament de les Dades Personals del Pacient, podrà elaborar plans de salut personalitzats i programes de seguiment proactius.

Per dur a terme la selecció de Pacients, es podran prendre decisions basades únicament en tractaments automatitzats en alguns casos, inclosa l’elaboració de perfils. En aquest cas es podran utilitzar procediments automatitzats d’anàlisi per reconèixer els interessos i necessitats del Pacient basant-se en el tipus d’interacció d’aquest amb CREU GROGA i així poder fer-li arribar, entre d’altres, informació personalitzada amb indicacions i consells.

 1. Enviament de comunicacions comercials per qualsevol canal, inclòs per via electrònica. Tal com s’ha descrit més amunt, CREU GROGA tractarà les Dades Personals del Pacient i / o Tutor o Pares per informar-lo i assessorar-lo de forma personalitzada, tenint en compte els seus interessos i necessitats particulars. Així, CREU GROGA tractarà les Dades Personals del Pacient i / o Tutor o Pares per realitzar l’enviament de comunicacions comercials, incloent l’enviament d’enquestes de satisfacció, serveis o campanyes relacionats amb la salut o benestar per qualsevol via, incloent les telemàtiques sobre ofertes personalitzades que responguin als seus interessos.
 2. Procediments d’anonimització i seudoanonimització. De vegades, CREU GROGA podrà aplicar certs procediments sobre les Dades Personals del Pacient de manera que o bé no sigui possible trobar una relació entre una persona física identificada o identificable i les Dades Personals tractades o bé, aquestes Dades Personals no puguin atribuir-se a una persona determinada sense utilitzar informació addicional que figuri per separat. Aquests procediments s’han d’aplicar per poder tractar les dades anonimitzades o seudoanonimitzades amb finalitats d’investigació científica o estadística.

A més com a persona de contacte d’altres grups d’interès de CREU GROGA o com a candidata a llocs de treball de l’organització la finalitat del tractament de les seves dades personals són:

 1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, com a persona que contacta amb CREU GROGA per gestionar relacions entre CREU GROGA i ella mateixa o el seu grup d’interès, el que inclou informar-lo, donar resposta a les seves sol•licituds, peticions (per exemple per a ser trucat) o consultes i fer-ne un seguiment posterior.
 2. Pel que fa als candidats a llocs de treball de CREU GROGA per a gestionar la relació amb aquests, incloent mantenir-los informats de les diferents vacants que es produeixin en la nostra organització.

Per quina raó utilitzem les seves dades personals?

Tractem les seves dades com a “Pacient”,” Tutor “o” Pares”:

 • Per a l’execució del seu contracte amb CREU GROGA o la prestació de servei mèdic o assistencial que requereix, incloent l’enviament de recordatori de visita, revisió periòdica, etc. per mitjans telemàtics. Finalitats (A); (B) i (C)
 • Quan CREU GROGA té un interès legítim per a aquest tractament de dades com pot ser els l’àrea d’administració i qualitat de CREU GROGA o perquè puguem atendre millor les seves expectatives i millorar el seu grau de satisfacció com a Pacient. A CREU GROGA considerem que té una expectativa raonable de que s’utilitzin les dades perquè puguem millorar els productes i serveis i pugui gaudir d’una millor experiència com a Pacient. Finalitat (B).
 • Per permetre a CREU GROGA complir les seves obligacions legals i entre elles, les lleis relatives a l’activitat sanitària, les lleis tributàries o la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal vigent. Finalitat (D)
 • Amb finalitats d’investigació científica o estadística per millorar la qualitat, salut i benestar dels nostres Pacients. Finalitat (G)
 • Quan ens dóna aquest consentiment per a, per exemple, oferir-li – per qualsevol via telèmàtica o telefònica- productes i serveis de CREU GROGA, fins i tot realitzant una anàlisi dels seus interessos i necessitats; per a la investigació científica i estadística o per a la realització de perfils i inclusió en campanyes de salut. Finalitats (E) i (F). En cap cas la retirada d’aquest consentiment condiciona l’execució del contracte de prestació de serveis.

A més:

 • La base legal per al tractament de les seves dades com a persona de contacte és la satisfacció de l’ interès legítim de respondre a les comunicacions de les persones dels grups d’interès de CREU GROGA.
 • La base de l’enviament de comunicacions a candidats a llocs de treball és que aquest tractament és necessari per a les mesures precontractuals (procés de selecció) en què l’interessat és part.

Durant quant de temps conservarà CREU GROGA les seves dades?

Conservarem les seves dades personals com a “Pacient”,” Tutor “o” Pares” durant la vigència de la relació contractual. Les dades que formin part de la seva història clínica s’han de conservar durant, almenys 5 anys, comptats des de la data de l’alta de cada procés assistencial.

Pel que fa a la resta de les seves dades personals, CREU GROGA conservarà les Dades Personals pel temps que duri la relació contractual i en tot cas, durant el període que resulti necessari per a la formulació, l’exercici o la defensa de potencials reclamacions, per complir amb obligacions de conservació de documentació clínica i / o sempre que ho permeti la legislació aplicable. Un cop finalitzat l’esmentat termini, CREU GROGA es compromet a cessar el tractament de totes les dades personals, així com a bloquejar-les degudament. No obstant això, les dades personals podran conservar-se quan resulti necessari durant períodes més llargs sempre que es tractin exclusivament amb finalitats d’assistència sanitària, finalitats mèdiques, d’investigació científica i / o estadística. Transcorreguts els terminis de prescripció legal, destruirem o anonimitzarem les seves dades en el moment en que exerceixi els seus drets de supressió.

Per al tractament de les seves dades com a persona de contacte les dades associades a sol·licitud, petició o consulta es conservaran mentre la mateixa no estigui totalment completa. Un cop totalment resolta la sol·licitud, es conservaran les dades per un màxim de dos anys.

Per a les dades relatives als candidats a llocs de treball de CREU GROGA, aquestes es conservaran fins a l’adjudicació d’un lloc de treball o fins que s’exerceixi el dret de cancel·lació.

A qui comunicarem les seves dades?

No cedirem les seves dades personals a tercers, llevat que sigui necessari per a prestar-li el servei, que estiguem coberts per una llei o que vostè n’hagi estat informat prèviament per CREU GROGA. A més, el Pacient i / o Tutor o Pares entén que CREU GROGA podrà realitzar cessions o comunicacions de dades personals per atendre les seves obligacions amb les Administracions Públiques en els casos que així es requereixi d’acord amb la legislació vigent en cada moment i si és el cas, igualment a altres òrgans com Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat i als òrgans judicials o a altres centres sanitaris en cas d’interès vital.

Per poder prestar-li un servei adequat i gestionar la relació que mantenim amb vostè com a Pacient, l’informem de la relació per categories d’empreses que tracten les seves dades per compte de CREU GROGA.

 • Serveis mèdics.
 • Serveis protèsics.
 • Centres especialitzats de informació de proves i laboratoris mèdics externs al centre.
 • Serveis d’auditoria i consultoria.
 • Serveis de retirada i destrucció de documentació.
 • Altres activitats de suport a les empreses.
 • Serveis d’activitats jurídiques i reclamacions.
 • Serveis informàtics.
 • Serveis de plataformes tecnològiques.
 • Serveis de hosting.

Altres serveis relacionats amb les tecnologies de la informació i la informàtica.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si a CREU GROGA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les que van ser recollides.
 • En determinades circumstàncies, les persones interessades podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o la seva portabilitat, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, les persones interessades podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CREU GROGA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Pot exercir els drets que li atorga el Reglament per correu a Att. LOPD, CREU GROGA C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella o mitjançant el correu recepcio@creugroga.com. Recordi acompanyar a la seva sol·licitud una còpia del seu DNI o document equivalent acreditatiu de la seva identitat o representació.

A més dels anteriors drets, tindrà dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment mitjançant el procediment descrit més amunt. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

 Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CREU GROGA procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

Li recordem que no s’han de facilitar dades de tercers llevat que es tingui autorització d’aquests i els hagi informat prèviament.

 Qui vetllarà per les dades a CREU GROGA?

El Delegat de Protecció de Dades de CREU GROGA serà el garant dins de CREU GROGA del compliment de la normativa de protecció de dades. El DPO comptarà amb un equip per donar-li suport i atendre els clients dins de la Companyia (Equip de Privacitat).

El Pacient i/o Tutor o Pares podrà contactar amb el delegat de Protecció de Dades de CREU GROGA i el seu Equip de Privacitat en la següent adreça: dpo@creugroga.com o l’adreça postal de CREU GROGA  (att. DPO). C/ Sant Jaume, 20-34, 08370 de Calella.